ชื่อ :     อาจารย์ มัลลิกา ขัมพานนท์
    ประกาศนียบัตร :
 • เทควันโดสายดำดั้งที่ 8 สำนักคุคกิวอน
 • ผู้ฝึกสอนนานาชาติ ระดับที่ 2
 • กรรมการ ผู้ตัดสินนานาชาติ ระดับที่ 1
    ตำแหน่ง :     อาจารย์ใหญ่อาภัสสา
   
   

 

      ชื่อ :     พ.อ. นพ. ศุภกิตติ ขัมพานนท์
    ประกาศนียบัตร :
 • เทควันโดสายดำดั้งที่ 7
 • ผู้ฝึกสอนนานาชาติ ระดับที่ 2
 • ผู้ติดสินนานาชาติ ระดับที่ 1
   
   
 

 

 

      ชื่อ :     ภญ. อาภัสสา ขัมพานนท์
    ประกาศนียบัตร :
 • เทควันโดสายดำดั้งที่ 6
 • ผู้ฝึกสอนนานาชาติ ระดับที่ 3
 • ผู้ติดสินนานาชาติ ระดับที่ 3
   
   

 

 

 

 

      ชื่อ :     นาย ณัฏฐพล ขัมพานนท์
    ประกาศนียบัตร :
 • เทควันโดสายดำดั้งที่ 6
 • ผู้ฝึกสอนนานาชาติ ระดับที่ 3
 • ผู้ติดสินนานาชาติ ระดับที่ 3
     ตำแหน่ง :     ผู้จัดการโรงเรียน อาภัสสา
   
 

 

      ชื่อ :

   พ.อ.หญิง เกื้อกูล ขัมพานนท์

    ตำแหน่ง :  ผู้จัดการ ชมรม เทควันโด AFAPS KIDS TKD CLUB จังหวัด นครนายก
   
   
 

 

 

      ชื่อ :     นางสาว ญานิน พวงจั่น
    ประกาศนียบัตร :
 • เทควันโดสายดำดั้งที่ 5
 • ผู้ฝึกสอบกีฬาระดับชาติขั้นสูง
   
   
 

 

      ชื่อ :     นาย สุเทพ ถาวรสุขศิริ
    ประกาศนียบัตร :
 • เทควันโดสายดำดั้งที่ 4
   
   
 

 

cpr certification online
cpr certification online
cpr certification onlineNational CPR associationcpr certification online
Go to top
© copyright 2017 arpassa.com